افزودنی دیسپرس کننده

تولید با کیفیت در سطح بین المللی

مواد افزودنی پوشش می تواند کیفیت و کاربرد پوشش را بهبود ببخشد. افزودن مقدار کمی افزودنی می تواند خصوصیات فیزیکی و عملکرد پوشش را تغییر دهد. در شرایط فعلی آلودگی جدی محیط زیست پوشش های سازگار با محیط زیست بسیار توسعه یافته اند. پوشش های رنگ باید ویژگی های مختلف و اثرات خاصی را دارا باشد. برای تأمین این ملزومات ارتباط بین ویژگی های مختلف باید هماهنگ شود.

افزودنی دیسپرس کننده

BDA-1001 ، دیسپرس کننده با میزان کف کنندگی خیلی پایین می باشد که جهت دیسپرس کردن پیگمنت های معدنی، دوغاب clay برای رنگ ها و پوشش کاغذی استفاده می شود. برای تولید رنگ ها و پوشش های آب پایه، دو نوع فرمولاسیون مختلف می تواند استفاده شود. عامل این تفاوت پایداری پیوندها در اثر نیروی برشی و درجه حرارت است.استفاده از رزین های محلول در آب به عنوان بیندر یا رزین پراکنده کننده : ۱.  در این موارد رزین تحت نیروی برشی و حرارت پایدار است، بنابراین در خمیر رنگ قابل استفاده است. بسته به ساختار شیمیایی رزین ها و نوع پیگنمت، ادتیو دیسپرسر مورد نیاز نیست.۲. استفاده از امولسیون های پلیمر: برخی رزین های امولسیونی به طور طبیعی در برابر تنش برشی و درجه حرارت پایدار نیستند. استفاده از آن ها به عنوان بیندر در خمیر رنگ غیرممکن است. بنابراین یک دیسپرسر قوی باید به خمیر رنگ اضافه شود.

کاربرد ها :

– دیسپرس کردن پیگمنت های معدنی

– دوغاب clay برای رنگ ها

– پوشش کاغذی

 

مشخصات
فنی افزودنی
دیسپرس کننده

BDA-1001 ، دیسپرس کننده با میزان کف کنندگی خیلی پایین می باشد که جهت دیسپرس کردن پیگمنت های معدنی، دوغاب clay برای رنگ ها و پوشش کاغذی استفاده می شود.