افزودنی غلظت دهنده آکریلاتی

تولید با کیفیت در سطح بین المللی

مواد افزودنی پوشش می تواند کیفیت و کاربرد پوشش را بهبود ببخشد. افزودن مقدار کمی افزودنی می تواند خصوصیات فیزیکی و عملکرد پوشش را تغییر دهد. در شرایط فعلی آلودگی جدی محیط زیست پوشش های سازگار با محیط زیست بسیار توسعه یافته اند. پوشش های رنگ باید ویژگی های مختلف و اثرات خاصی را دارا باشد. برای تأمین این ملزومات ارتباط بین ویژگی های مختلف باید هماهنگ شود.

بن چسب | غلظت دهنده آکریلاتی

افزودنی غلظت دهنده آکریلاتی

BTA-1003 ، غلظت دهنده امولسیونی بر پایه کوپلیمر اکریلیک است که به عنوان افزودنی به ترکیبات آب پایه اضافه شده و باعث افزایش ویسکوزیته در آن ها می گردد.پلیمرهای اکریلاتی محلول در قلیا با جرم مولکولی بالا ویسکوزیته محلول را افزایش می دهد. غلظت دهنده با اتصالات شبکه ای کم، تحت تاثیر عملکرد پلیمرهای متورم شونده در آب نامحلول اند. نتیجه غلظت دهندگی بسیار زیاد از این واقعیت نتیجه می شود که مولکول های پلی اسید با زنجیر طولانی به میزان محدود و معین شبکه شده  است و به حالت درهم فرورفته در فاز آبی متورم می شود.

مشخصات
فنی افزودنی
غلظت دهنده

BTA-1003 ، غلظت دهنده امولسیونی بر پایه کوپلیمر اکریلیک است که به عنوان افزودنی به ترکیبات آب پایه اضافه شده و باعث افزایش ویسکوزیته در آن ها می گردد.