افزودنی دیسپرس کننده

BDA-1001 ، دیسپرس کننده با میزان کف کنندگی خیلی پایین می باشد که جهت دیسپرس کردن پیگمنت های معدنی، دوغاب clay برای رنگ ها و پوشش کاغذی استفاده می شود. برای تولید رنگ ها و پوشش های آب پایه، دو نوع فرمولاسیون مختلف می تواند استفاده شود. عامل این تفاوت پایداری پیوندها در اثر نیروی برشی و درجه حرارت است.

ادامه مطلب