افزودنی غلظت دهنده

BTA-1003 ، غلظت دهنده امولسیونی بر پایه کوپلیمر اکریلیک است که به عنوان افزودنی به ترکیبات آب پایه اضافه شده و باعث افزایش ویسکوزیته در آن ها می گردد.پلیمرهای اکریلاتی محلول در قلیا با جرم مولکولی بالا ویسکوزیته محلول را افزایش می دهد. غلظت دهنده با اتصالات شبکه ای کم، تحت تاثیر عملکرد پلیمرهای متورم شونده در آب نامحلول اند. نتیجه غلظت دهندگی بسیار زیاد از این واقعیت نتیجه می شود

ادامه مطلب