رزین هموپلیمر وینیل استات BH-540

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و فاقد چسبندگی سطحی می دهد که در میان هموپلیمرها بهترین مقاومت را دربرابر آب دارد. این لاتکس سفیدرنگ با ماهیت غیریونی، با افزودنی های متداول مانند کربنات کلسیم، غلطت دهنده، تیلوز، حلال ۴۰۲، ماده منعقد کننده بوتیل دی گلایکول استات و نرم کن های DOP و DBP امتزاج پذیر است. بنابراین می توان از این رزین در تهیه چسب چوب، چسب کاغذ، آهار تکمیل موکت، فرش ماشینی و منسوجات بی بافت و چسب کاشی استفاده نمود. این رزین قابلیت چسبندگی خوب به سطوح چوبی و سیمانی را دارد.

ادامه مطلب

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-535

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و فاقد چسبندگی سطحی می دهد که در میان هموپلیمرها بهترین مقاومت را دربرابر آب دارد. این لاتکس سفیدرنگ با ماهیت غیریونی، با افزودنی های متداول مانند کربنات کلسیم، غلطت دهنده، تیلوز، حلال ۴۰۲، ماده منعقد کننده بوتیل دی گلایکول استات و نرم کن های DOP و DBP امتزاج پذیر است. بنابراین می توان از این رزین در تهیه چسب چوب، چسب کاغذ، آهار تکمیل موکت، فرش ماشینی و منسوجات بی بافت و چسب کاشی استفاده نمود. این رزین قابلیت چسبندگی خوب به سطوح چوبی و سیمانی را دارد.

ادامه مطلب

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-530

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و فاقد چسبندگی سطحی می دهد که در میان هموپلیمرها بهترین مقاومت را دربرابر آب دارد. این لاتکس سفیدرنگ با ماهیت غیریونی، با افزودنی های متداول مانند کربنات کلسیم، غلطت دهنده، تیلوز، حلال ۴۰۲، ماده منعقد کننده بوتیل دی گلایکول استات و نرم کن های DOP و DBP امتزاج پذیر است. بنابراین می توان از این رزین در تهیه چسب چوب، چسب کاغذ، آهار تکمیل موکت، فرش ماشینی و منسوجات بی بافت و چسب کاشی استفاده نمود. این رزین قابلیت چسبندگی خوب به سطوح چوبی و سیمانی را دارد.

ادامه مطلب

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-515

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و فاقد چسبندگی سطحی می دهد که در میان هموپلیمرها بهترین مقاومت را دربرابر آب دارد. این لاتکس سفیدرنگ با ماهیت غیریونی، با افزودنی های متداول مانند کربنات کلسیم، غلطت دهنده، تیلوز، حلال ۴۰۲، ماده منعقد کننده بوتیل دی گلایکول استات و نرم کن های DOP و DBP امتزاج پذیر است. بنابراین می توان از این رزین در تهیه چسب چوب، چسب کاغذ، آهار تکمیل موکت، فرش ماشینی و منسوجات بی بافت و چسب کاشی استفاده نمود. این رزین قابلیت چسبندگی خوب به سطوح چوبی و سیمانی را دارد.

ادامه مطلب

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-511

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و فاقد چسبندگی سطحی می دهد که در میان هموپلیمرها بهترین مقاومت را دربرابر آب دارد. این لاتکس سفیدرنگ با ماهیت غیریونی، با افزودنی های متداول مانند کربنات کلسیم، غلطت دهنده، تیلوز، حلال ۴۰۲، ماده منعقد کننده بوتیل دی گلایکول استات و نرم کن های DOP و DBP امتزاج پذیر است. بنابراین می توان از این رزین در تهیه چسب چوب، چسب کاغذ، آهار تکمیل موکت، فرش ماشینی و منسوجات بی بافت و چسب کاشی استفاده نمود. این رزین قابلیت چسبندگی خوب به سطوح چوبی و سیمانی را دارد.

ادامه مطلب

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-510

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و فاقد چسبندگی سطحی می دهد که در میان هموپلیمرها بهترین مقاومت را دربرابر آب دارد. این لاتکس سفیدرنگ با ماهیت غیریونی، با افزودنی های متداول مانند کربنات کلسیم، غلطت دهنده، تیلوز، حلال ۴۰۲، ماده منعقد کننده بوتیل دی گلایکول استات و نرم کن های DOP و DBP امتزاج پذیر است. بنابراین می توان از این رزین در تهیه چسب چوب، چسب کاغذ، آهار تکمیل موکت، فرش ماشینی و منسوجات بی بافت و چسب کاشی استفاده نمود. این رزین قابلیت چسبندگی خوب به سطوح چوبی و سیمانی را دارد.

ادامه مطلب

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-509

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و فاقد چسبندگی سطحی می دهد که در میان هموپلیمرها بهترین مقاومت را دربرابر آب دارد. این لاتکس سفیدرنگ با ماهیت غیریونی، با افزودنی های متداول مانند کربنات کلسیم، غلطت دهنده، تیلوز، حلال ۴۰۲، ماده منعقد کننده بوتیل دی گلایکول استات و نرم کن های DOP و DBP امتزاج پذیر است. بنابراین می توان از این رزین در تهیه چسب چوب، چسب کاغذ، آهار تکمیل موکت، فرش ماشینی و منسوجات بی بافت و چسب کاشی استفاده نمود. این رزین قابلیت چسبندگی خوب به سطوح چوبی و سیمانی را دارد.

ادامه مطلب