چسب بتن B-319

استفاده از این محصول باعث کاهش میزان جذب اب سطوح مختلف می شود و پس از قرار گرفتن بر روی سطح یک لایه شفاف نفوذ ناپذیر قابل انعطاف بر روی آن ایجادمی کند.این محصول همچنین جهت افزایش خاصیت چسبندگی بتن و چسب پودری کاشی و سرامیک استفاده می گردد.

ادامه مطلب

چسب بتن Cement 478

استفاده از این محصول باعث کاهش میزان جذب اب سطوح مختلف می شود و پس از قرار گرفتن بر روی سطح یک لایه شفاف نفوذ ناپذیر قابل انعطاف بر روی آن ایجادمی کند.این محصول همچنین جهت افزایش خاصیت چسبندگی بتن و چسب پودری کاشی و سرامیک استفاده می گردد.

ادامه مطلب

چسب بتن Bonfix 304

استفاده از این محصول باعث کاهش میزان جذب اب سطوح مختلف می شود و پس از قرار گرفتن بر روی سطح یک لایه شفاف نفوذ ناپذیر قابل انعطاف بر روی آن ایجادمی کند.این محصول همچنین جهت افزایش خاصیت چسبندگی بتن و چسب پودری کاشی و سرامیک استفاده می گردد.

ادامه مطلب

چسب بتن Shimi Ceram 144

استفاده از این محصول باعث کاهش میزان جذب اب سطوح مختلف می شود و پس از قرار گرفتن بر روی سطح یک لایه شفاف نفوذ ناپذیر قابل انعطاف بر روی آن ایجادمی کند.این محصول همچنین جهت افزایش خاصیت چسبندگی بتن و چسب پودری کاشی و سرامیک استفاده می گردد.

ادامه مطلب

چسب بتن Bonsaze 368

استفاده از این محصول باعث کاهش میزان جذب اب سطوح مختلف می شود و پس از قرار گرفتن بر روی سطح یک لایه شفاف نفوذ ناپذیر قابل انعطاف بر روی آن ایجادمی کند.این محصول همچنین جهت افزایش خاصیت چسبندگی بتن و چسب پودری کاشی و سرامیک استفاده می گردد.

ادامه مطلب