رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-790

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده ها، تیلوز MH و H سازگار اند و با انواع عوامل انعقاد از جمله تگزانول، دی اتیلن گلایکول، مونو بوتیل اتر و حلال ۴۰۲ و همچنین با انواع اترهای گلایکول و استر فتالات ها و بنزوات ها نیز سازگار می باشند.

ادامه مطلب

رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-770

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده ها، تیلوز MH و H سازگار اند و با انواع عوامل انعقاد از جمله تگزانول، دی اتیلن گلایکول، مونو بوتیل اتر و حلال ۴۰۲ و همچنین با انواع اترهای گلایکول و استر فتالات ها و بنزوات ها نیز سازگار می باشند.

ادامه مطلب

رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-760

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده ها، تیلوز MH و H سازگار اند و با انواع عوامل انعقاد از جمله تگزانول، دی اتیلن گلایکول، مونو بوتیل اتر و حلال ۴۰۲ و همچنین با انواع اترهای گلایکول و استر فتالات ها و بنزوات ها نیز سازگار می باشند.

ادامه مطلب

رزین کوپلیمر وینیل استات BC-755

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده ها، تیلوز MH و H سازگار اند و با انواع عوامل انعقاد از جمله تگزانول، دی اتیلن گلایکول، مونو بوتیل اتر و حلال ۴۰۲ و همچنین با انواع اترهای گلایکول و استر فتالات ها و بنزوات ها نیز سازگار می باشند.

ادامه مطلب

رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-745

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده ها، تیلوز MH و H سازگار اند و با انواع عوامل انعقاد از جمله تگزانول، دی اتیلن گلایکول، مونو بوتیل اتر و حلال ۴۰۲ و همچنین با انواع اترهای گلایکول و استر فتالات ها و بنزوات ها نیز سازگار می باشند.

ادامه مطلب

رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-750

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده ها، تیلوز MH و H سازگار اند و با انواع عوامل انعقاد از جمله تگزانول، دی اتیلن گلایکول، مونو بوتیل اتر و حلال ۴۰۲ و همچنین با انواع اترهای گلایکول و استر فتالات ها و بنزوات ها نیز سازگار می باشند.

ادامه مطلب

رزین کوپلیمر وینیل استات BC-740

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده ها، تیلوز MH و H سازگار اند و با انواع عوامل انعقاد از جمله تگزانول، دی اتیلن گلایکول، مونو بوتیل اتر و حلال ۴۰۲ و همچنین با انواع اترهای گلایکول و استر فتالات ها و بنزوات ها نیز سازگار می باشند.

ادامه مطلب

رزین کوپلیمروینیل استات BC-735

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده ها، تیلوز MH و H سازگار اند و با انواع عوامل انعقاد از جمله تگزانول، دی اتیلن گلایکول، مونو بوتیل اتر و حلال ۴۰۲ و همچنین با انواع اترهای گلایکول و استر فتالات ها و بنزوات ها نیز سازگار می باشند.

ادامه مطلب

رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-720

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده ها، تیلوز MH و H سازگار اند و با انواع عوامل انعقاد از جمله تگزانول، دی اتیلن گلایکول، مونو بوتیل اتر و حلال ۴۰۲ و همچنین با انواع اترهای گلایکول و استر فتالات ها و بنزوات ها نیز سازگار می باشند.

ادامه مطلب

رزین کوپلیمر وینیل استات BC-710

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده ها، تیلوز MH و H سازگار اند و با انواع عوامل انعقاد از جمله تگزانول، دی اتیلن گلایکول، مونو بوتیل اتر و حلال ۴۰۲ و همچنین با انواع اترهای گلایکول و استر فتالات ها و بنزوات ها نیز سازگار می باشند.

ادامه مطلب