شمارندهشمارنده

شمارنده را می توان با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز به راحتی اضافه کرد

شمارش
۰
مشتری خوشحال
۰
پروژه های کامل
۰ K
فایل های دانلود شده
۰
پاداش داده شده