رزین کوپلیمر اکریلیک – استایرن

رزین کوپلیمراستایرن اکریلیک یک نوع امولسیون از مونومرهای استایرن و انواع متفاوت استرهای اکریلیک است و بسته به نوع و درصد مونومرهای مصرفی انواع متفاوتی دارد که کاربردهای ویژه ای را بدست می دهد.

ادامه مطلب

رزین اکریلیک BAS-804

این محصول، قابلیت اختلاط مطلوبی با بسیاری از پلیمرهای پایه آب آنیونی و غیریونی دارد و با انواع غلظت دهنده ها بر پایه اکریلیک اسید، پلی وینیل الکل، سلولز اترها و غلظت دهنده های یورتانی نیز سازگار است. این رزین با انواع اتر گلایکول ها، استر فتالات ها و بنزوات ها به عنوان پلاستی سایزر و همچنین با عوامل انعقاد از جمله تگزانول، حلال ۴۰۲ ، دی اتیلن گلایکول و مونو بوتیل اتر قابل ترکیب می باشد و با انواع کربنات های آمورف و کریستالی، سیلیس، خاک رس، تالک و…نیز سازگار است.

ادامه مطلب

رزین اکریلیک BAS-807

این محصول، قابلیت اختلاط مطلوبی با بسیاری از پلیمرهای پایه آب آنیونی و غیریونی دارد و با انواع غلظت دهنده ها بر پایه اکریلیک اسید، پلی وینیل الکل، سلولز اترها و غلظت دهنده های یورتانی نیز سازگار است. این رزین با انواع اتر گلایکول ها، استر فتالات ها و بنزوات ها به عنوان پلاستی سایزر و همچنین با عوامل انعقاد از جمله تگزانول، حلال ۴۰۲ ، دی اتیلن گلایکول و مونو بوتیل اتر قابل ترکیب می باشد و با انواع کربنات های آمورف و کریستالی، سیلیس، خاک رس، تالک و…نیز سازگار است.

ادامه مطلب

رزین اکریلیک BAS-808

این محصول، قابلیت اختلاط مطلوبی با بسیاری از پلیمرهای پایه آب آنیونی و غیریونی دارد و با انواع غلظت دهنده ها بر پایه اکریلیک اسید، پلی وینیل الکل، سلولز اترها و غلظت دهنده های یورتانی نیز سازگار است. این رزین با انواع اتر گلایکول ها، استر فتالات ها و بنزوات ها به عنوان پلاستی سایزر و همچنین با عوامل انعقاد از جمله تگزانول، حلال ۴۰۲ ، دی اتیلن گلایکول و مونو بوتیل اتر قابل ترکیب می باشد و با انواع کربنات های آمورف و کریستالی، سیلیس، خاک رس، تالک و…نیز سازگار است.

ادامه مطلب

رزین اکریلیک BAS-809

این محصول، قابلیت اختلاط مطلوبی با بسیاری از پلیمرهای پایه آب آنیونی و غیریونی دارد و با انواع غلظت دهنده ها بر پایه اکریلیک اسید، پلی وینیل الکل، سلولز اترها و غلظت دهنده های یورتانی نیز سازگار است. این رزین با انواع اتر گلایکول ها، استر فتالات ها و بنزوات ها به عنوان پلاستی سایزر و همچنین با عوامل انعقاد از جمله تگزانول، حلال ۴۰۲ ، دی اتیلن گلایکول و مونو بوتیل اتر قابل ترکیب می باشد و با انواع کربنات های آمورف و کریستالی، سیلیس، خاک رس، تالک و…نیز سازگار است.

ادامه مطلب

رزین اکریلیک BAS-810

این محصول، قابلیت اختلاط مطلوبی با بسیاری از پلیمرهای پایه آب آنیونی و غیریونی دارد و با انواع غلظت دهنده ها بر پایه اکریلیک اسید، پلی وینیل الکل، سلولز اترها و غلظت دهنده های یورتانی نیز سازگار است. این رزین با انواع اتر گلایکول ها، استر فتالات ها و بنزوات ها به عنوان پلاستی سایزر و همچنین با عوامل انعقاد از جمله تگزانول، حلال ۴۰۲ ، دی اتیلن گلایکول و مونو بوتیل اتر قابل ترکیب می باشد و با انواع کربنات های آمورف و کریستالی، سیلیس، خاک رس، تالک و…نیز سازگار است.

ادامه مطلب

رزین اکریلیک BAS-818

این محصول، قابلیت اختلاط مطلوبی با بسیاری از پلیمرهای پایه آب آنیونی و غیریونی دارد و با انواع غلظت دهنده ها بر پایه اکریلیک اسید، پلی وینیل الکل، سلولز اترها و غلظت دهنده های یورتانی نیز سازگار است. این رزین با انواع اتر گلایکول ها، استر فتالات ها و بنزوات ها به عنوان پلاستی سایزر و همچنین با عوامل انعقاد از جمله تگزانول، حلال ۴۰۲ ، دی اتیلن گلایکول و مونو بوتیل اتر قابل ترکیب می باشد و با انواع کربنات های آمورف و کریستالی، سیلیس، خاک رس، تالک و…نیز سازگار است.

ادامه مطلب

رزین اکریلیک BAS-830

این محصول، قابلیت اختلاط مطلوبی با بسیاری از پلیمرهای پایه آب آنیونی و غیریونی دارد و با انواع غلظت دهنده ها بر پایه اکریلیک اسید، پلی وینیل الکل، سلولز اترها و غلظت دهنده های یورتانی نیز سازگار است. این رزین با انواع اتر گلایکول ها، استر فتالات ها و بنزوات ها به عنوان پلاستی سایزر و همچنین با عوامل انعقاد از جمله تگزانول، حلال ۴۰۲ ، دی اتیلن گلایکول و مونو بوتیل اتر قابل ترکیب می باشد و با انواع کربنات های آمورف و کریستالی، سیلیس، خاک رس، تالک و…نیز سازگار است.

ادامه مطلب

رزین اکریلیک BAS-834

این محصول، قابلیت اختلاط مطلوبی با بسیاری از پلیمرهای پایه آب آنیونی و غیریونی دارد و با انواع غلظت دهنده ها بر پایه اکریلیک اسید، پلی وینیل الکل، سلولز اترها و غلظت دهنده های یورتانی نیز سازگار است. این رزین با انواع اتر گلایکول ها، استر فتالات ها و بنزوات ها به عنوان پلاستی سایزر و همچنین با عوامل انعقاد از جمله تگزانول، حلال ۴۰۲ ، دی اتیلن گلایکول و مونو بوتیل اتر قابل ترکیب می باشد و با انواع کربنات های آمورف و کریستالی، سیلیس، خاک رس، تالک و…نیز سازگار است.

ادامه مطلب

رزین اکریلیک BAS-858

این محصول، قابلیت اختلاط مطلوبی با بسیاری از پلیمرهای پایه آب آنیونی و غیریونی دارد و با انواع غلظت دهنده ها بر پایه اکریلیک اسید، پلی وینیل الکل، سلولز اترها و غلظت دهنده های یورتانی نیز سازگار است. این رزین با انواع اتر گلایکول ها، استر فتالات ها و بنزوات ها به عنوان پلاستی سایزر و همچنین با عوامل انعقاد از جمله تگزانول، حلال ۴۰۲ ، دی اتیلن گلایکول و مونو بوتیل اتر قابل ترکیب می باشد و با انواع کربنات های آمورف و کریستالی، سیلیس، خاک رس، تالک و…نیز سازگار است.

ادامه مطلب